identifying marking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identifying marking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identifying marking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identifying marking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • identifying marking

    * kỹ thuật

    sự đánh dấu nhận dạng