identify operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

identify operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm identify operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của identify operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • identify operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép toán đồng nhất