describe an ellipse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

describe an ellipse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm describe an ellipse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của describe an ellipse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • describe an ellipse

    * kỹ thuật

    đi theo một đường elip

    điện lạnh:

    vạch một đường elip