weave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weave.

Từ điển Anh Việt

 • weave

  /wi:v/

  * danh từ

  kiểu, dệt

  * ngoại động từ wove; woven

  dệt

  to weave thread into cloth: dệt sợi thành vải

  đan, kết lại

  to weave baskets: đan rổ

  to weave flowers: kết hoa

  (nghĩa bóng) kết lại; thêu dệt, bày ra

  to weave facts into a story: lấy sự việc kết lại thành một câu chuyện

  to weave a plot: bày ra một âm mưu

  * nội động từ

  dệt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi len lỏi, đi quanh co

  the road weaves through the plain: con đường đi quanh co qua cánh đồng

  lắc lư, đua đưa

  (quân sự), (hàng không) bay tránh

  to weave one's way

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lách, len lỏi qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weave

  * kỹ thuật

  bện

  đan

  hàng dệt

  kiểu dệt

  sự dệt

  dệt may:

  dệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weave

  pattern of weaving or structure of a fabric

  interlace by or as if by weaving

  Synonyms: interweave

  Antonyms: unweave

  create a piece of cloth by interlacing strands of fabric, such as wool or cotton

  tissue textiles

  Synonyms: tissue

  to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

  the river winds through the hills

  the path meanders through the vineyards

  sometimes, the gout wanders through the entire body

  Synonyms: wind, thread, meander, wander

  Similar:

  waver: sway to and fro