meander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meander.

Từ điển Anh Việt

 • meander

  /mi'ændə/

  * danh từ

  (số nhiều) chỗ sông uốn khúc

  (số nhiều) đường quanh co, đường khúc khuỷu

  (kiến trúc) đường uốn khúc (trên đầu cột, trên đầu tường)

  * nội động từ

  ngoằn ngoèo, quanh co, khúc khuỷu, uốn khúc

  đi lang thang, đi vơ vẩn

 • meander

  uốn lại, gấp lại, cong lại // chỗ cong, chỗ lượn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • meander

  * kỹ thuật

  chỗ cong

  đường quanh co

  gấp lại

  khúc uốn (sông)

  ngoằn ngoèo

  uốn khúc

  ý nghĩa

  toán & tin:

  chỗ cong lại

  uốn lại

  xây dựng:

  hình gấp khúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • meander

  a bend or curve, as in a stream or river

  Similar:

  ramble: an aimless amble on a winding course

  weave: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

  the river winds through the hills

  the path meanders through the vineyards

  sometimes, the gout wanders through the entire body

  Synonyms: wind, thread, wander