wander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wander.

Từ điển Anh Việt

 • wander

  /'wɔndə/

  * nội động từ

  đi thơ thẩn, đi lang thang

  to wander about the streets: đi lang thang ngoài phố

  đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to wander from the right path: đi lầm đường

  to wander from the subject: đi ra ngoài đề, lạc đề

  quanh co, uốn khúc (con sông...)

  the river wanders about the large plain: con sông uốn khúc quanh co trong cánh đồng lớn

  nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnh

  to wander in one's talk: nói huyên thiên không đâu vào đâu

  his mind wanders at times: lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy

  mê sảng

  * ngoại động từ

  đi lang thang khắp

  to wander the world: đi lang thang khắp thế giới

 • wander

  di động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wander

  * kỹ thuật

  chao

  chỉ báo nhấp nháy

  đi

  di động

  nhấp nháy mục tiêu

  thay đổi vị trí

  cơ khí & công trình:

  chao đảo (bánh xe)

  ô tô:

  đảo (bánh xe)

  điện lạnh:

  vết chập chờn (trên màn hình rađa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wander

  go via an indirect route or at no set pace

  After dinner, we wandered into town

  Similar:

  roll: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

  The gypsies roamed the woods

  roving vagabonds

  the wandering Jew

  The cattle roam across the prairie

  the laborers drift from one town to the next

  They rolled from town to town

  Synonyms: swan, stray, tramp, roam, cast, ramble, rove, range, drift, vagabond

  cheat on: be sexually unfaithful to one's partner in marriage

  She cheats on her husband

  Might her husband be wandering?

  Synonyms: cheat, cuckold, betray

  weave: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

  the river winds through the hills

  the path meanders through the vineyards

  sometimes, the gout wanders through the entire body

  Synonyms: wind, thread, meander

  digress: lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking

  She always digresses when telling a story

  her mind wanders

  Don't digress when you give a lecture

  Synonyms: stray, divagate