wandering jew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandering jew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering jew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering jew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wandering jew

    a legendary Jew condemned to roam the world for mocking Jesus at the Crucifixion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).