wandering pain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandering pain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering pain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering pain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wandering pain

    * kỹ thuật

    y học:

    đau di chuyển