wandering of a tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandering of a tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering of a tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering of a tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wandering of a tooth

    * kỹ thuật

    y học:

    răng lung lay