wandering albatross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandering albatross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering albatross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering albatross.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wandering albatross

    very large albatross; white with wide black wings

    Synonyms: Diomedea exulans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).