range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của range.

Từ điển Anh Việt

 • range

  /reindʤ/

  * danh từ

  dãy, hàng

  a range of mountains: dãy núi

  in range with my house: cùng một dãy nhà với tôi

  phạm vị, lĩnh vực; trình độ

  range of knowledge: phạm vi (trình độ) hiểu biết

  range of action: phạm vi hoạt động

  within my range: vừa với trình độ của tôi

  loại

  a range of colours: đủ các màu

  a wide range of prices: đủ loại giá

  (quân sự) tầm, tầm đạn; (không) tầm bay xa; (rađiô) tầm truyền đạt

  within range: ở trong tầm đạn

  an airplane out of range: một máy bay ở người tầm đạn

  sân tập bắn

  lò bếp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bâi cỏ rộng (để thả súc vật)

  vùng

  a wide range of meadows: một vùng đồng cỏ mênh mông

  * ngoại động từ

  sắp hàng; sắp xếp có thứ tự

  xếp loại

  đứng về phía

  to range onself with someone: đứng về phía ai

  đi khắp; đi dọc theo (bờ sông)

  to range the woods: đi khắp rừng

  (quân sự) bắn để tính tầm xa (của một mục tiêu)

  to range a gun on an enemy ship: bắn đại bác để tính tầm xa của một tàu địch

  * nội động từ

  cùng một dãy với, nằm dọc theo

  our house ranges with the next building: nhà chúng tôi cùng một dãy với toà nhà bên cạnh

  island that ranges along the mainland: đảo nằm dọc theo đất liền

  đi khắp

  to range over the country: đi khắp nước

  lên xuông giữa hai mức

  prices ranged between 40d and 45d: giá lên xuống từ 40 đến 45 đồng

  temperature ranging from ten thirtythree degrees: độ nhiệt lên xuống từ mười đến ba mươi ba độ

  được thấy trong một vùng (cây, thú vật); được xếp vào loại

  Gorki ranges with (among) the great writers: Góoc-ki được xếp vào loại các nhà văn lớn

  (quân sự) bắn xa được (đạn)

  the gun ranges over ten kilometers: khẩu đại bác ấy bắn xa trên mười kilômet

  the bullet ranged wide of the objective: viên đạn đã đi chệch xa mục tiêu

 • Range

  (Econ) Dải, khoảng.

  + Một thước đo mức độ phân tán của một mẫu các quan sát hoặc của một sự phân phối được tính như chênh lệch giứa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến số đó.

 • range

  (thống kê) khoảng biến thiên giao độ, hàng, phạm vi; miền (giá trị), dải // sắp xếp

  r. of definition (logic học) miền xác định

  r. of a function miền giá trị của một hàm

  r. of points hàng điểm

  r. of projectile tầm bắn của đạn

  r. of a transformation miền giá trị của một phép biến đổi

  r. of a variable miền biến thiên của một biến số

  acceptable quality r. miền chất lượng chấp nhận được

  fixed r. (máy tính) miền cố định

  frequency r. dải tần số

  interquartile r. (thống kê) khoảng tứ phân vi

  projective r.s of points hàng điểm xạ ảnh

  semi-interquartile r. nửa khoảng tứ phân vị

  scale r. dải thang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • range

  * kinh tế

  dãy

  dãy hàng

  khoảng chênh

  lĩnh vực

  lò bếp

  loại

  lớp

  phạm vi

  toàn cự

  vùng

  * kỹ thuật

  băng

  biên độ

  cự ly

  dải

  dải đo

  dải thang đo (của thiết bị)

  dãy

  dãy hàng

  độ xa

  đường truyền

  giới hạn

  hàng

  hạng loại

  hàng ngang

  khoảng

  khoảng bao quát

  khoảng cách

  khoảng đo

  khoảng giá trị

  khoảng hạng

  khoảng phủ sóng

  khoảng thang đo

  khoảng truyền

  kiểu

  lĩnh vực

  loại

  loạt sản phẩm

  miền

  miền (emitơ)

  mức

  phạm vi

  phạm vi đo

  sắp xếp

  thang

  thang đo

  vùng phủ sóng

  xây dựng:

  bãi rộng

  đoạn đường giới hạn

  nhà bếp

  tầm bắn

  thang biên độ

  điện:

  bếp ga (mỹ)

  khoảng tầm giới hạn

  điện tử & viễn thông:

  dải thu

  khoảng sóng

  khoảng thu

  tầm phủ sóng

  tuyến truyền

  hóa học & vật liệu:

  hàng, dãy

  giao thông & vận tải:

  tầm hoạt động

  toán & tin:

  vùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • range

  the limits within which something can be effective

  range of motion

  he was beyond the reach of their fire

  Synonyms: reach

  a large tract of grassy open land on which livestock can graze

  they used to drive the cattle across the open range every spring

  he dreamed of a home on the range

  a series of hills or mountains

  the valley was between two ranges of hills

  the plains lay just beyond the mountain range

  Synonyms: mountain range, range of mountains, chain, mountain chain, chain of mountains

  a place for shooting (firing or driving) projectiles of various kinds

  the army maintains a missile range in the desert

  any good golf club will have a range where you can practice

  a variety of different things or activities

  he answered a range of questions

  he was impressed by the range and diversity of the collection

  change or be different within limits

  Estimates for the losses in the earthquake range as high as $2 billion

  Interest rates run from 5 to 10 percent

  The instruments ranged from tuba to cymbals

  My students range from very bright to dull

  Synonyms: run

  have a range; be capable of projecting over a certain distance, as of a gun

  This gun ranges over two miles

  range or extend over; occupy a certain area

  The plants straddle the entire state

  Synonyms: straddle

  lay out orderly or logically in a line or as if in a line

  lay out the clothes

  lay out the arguments

  Synonyms: array, lay out, set out

  let eat

  range the animals in the prairie

  Similar:

  scope: an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

  a piano has a greater range than the human voice

  the ambit of municipal legislation

  within the compass of this article

  within the scope of an investigation

  outside the reach of the law

  in the political orbit of a world power

  Synonyms: reach, orbit, compass, ambit

  image: (mathematics) the set of values of the dependent variable for which a function is defined

  the image of f(x) = x^2 is the set of all non-negative real numbers if the domain of the function is the set of all real numbers

  Synonyms: range of a function

  compass: the limit of capability

  within the compass of education

  Synonyms: reach, grasp

  stove: a kitchen appliance used for cooking food

  dinner was already on the stove

  Synonyms: kitchen stove, kitchen range, cooking stove

  roll: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

  The gypsies roamed the woods

  roving vagabonds

  the wandering Jew

  The cattle roam across the prairie

  the laborers drift from one town to the next

  They rolled from town to town

  Synonyms: wander, swan, stray, tramp, roam, cast, ramble, rove, drift, vagabond

  crop: feed as in a meadow or pasture

  the herd was grazing

  Synonyms: browse, graze, pasture

  rate: assign a rank or rating to

  how would you rank these students?

  The restaurant is rated highly in the food guide

  Synonyms: rank, order, grade, place