compass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compass.

Từ điển Anh Việt

 • compass

  /'kʌmpəs/

  * danh từ số nhiều

  com-pa ((cũng) a pair of compasses)

  la bàn

  mariner's compass: la bàn đi biển

  gyroscopi compass: la bàn hồi chuyển

  magnetic compass: la bàn từ

  vòng điện, phạm vi, tầm

  beyond one's compass: vượt phạm vi hiểu biết

  within the compass of man's understanding: trong phạm vi hiểu biết của con người

  to keep (remain) within compass: giữ trong phạm vi, giữ trong vòng, không vượt quá ra ngoài phạm vi

  đường vòng, đường quanh

  to fetch (cast, take, go) a compass: đi đường vòng

  (âm nhạc) tầm âm

  to box the compass

  (hàng hải) đi hết một vòng

  (nghĩa bóng) bàn quanh bàn quẩn rồi lại trở lại điểm bắt đầu

  * ngoại động từ

  đi vòng quanh (cái gì)

  bao vây, vây quanh

  hiểu rõ, nắm được, kĩnh hội

  I can't compass such complex problems: tôi không thể nắm được những vấn đề phức tạp như vậy

  âm mưu, mưu đồ

  to compass someone's death: âm mưu giết ai

  thực hiện, hoàn thành, đạt được

  to compass one's purpose: đạt được mục đích

 • compass

  (Tech) la bàn, compa

 • compass

  compa; địa bàn; vòng tròn, đường tròn

  azimuth c. địa bàn phương vị

  bearing c. độ từ thiên ; trd địa bàn phương hướng

  bow c. es (caliber c. es) compa đo, compa càng còng, compa vẽ đường

  tròn nhỏ (5-8 mm)

  celescial c. địa bàn thiên văn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • compass

  navigational instrument for finding directions

  the limit of capability

  within the compass of education

  Synonyms: range, reach, grasp

  drafting instrument used for drawing circles

  bring about; accomplish

  This writer attempts more than his talents can compass

  Similar:

  scope: an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

  a piano has a greater range than the human voice

  the ambit of municipal legislation

  within the compass of this article

  within the scope of an investigation

  outside the reach of the law

  in the political orbit of a world power

  Synonyms: range, reach, orbit, ambit

  circumnavigate: travel around, either by plane or ship

  We compassed the earth

  grok: get the meaning of something

  Do you comprehend the meaning of this letter?

  Synonyms: get the picture, comprehend, savvy, dig, grasp, apprehend