scope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scope.

Từ điển Anh Việt

 • scope

  /skoup/

  * danh từ

  phạm vi, tầm xa (kiến thức); dịp; nơi phát huy

  that is beyond my scope: tôi không làm nổi việc đó; tôi không đủ thẩm quyền giải quyết việc đó

  the job will give ample scope to his ability: làm việc đó anh ta sẽ có đất để dụng võ; làm việc đó anh ta sẽ có dịp để phát huy khả năng của mình

  we must read to broaden the scope of our knowledge: chúng ta phải đọc để mở rộng kiến thức

  a scope for one's energies: dịp phát huy tất cả sức lực của mình

  (hàng hải) chiều dài dây neo (khi tàu bỏ neo)

  (quân sự) tầm tên lửa

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục tiêu, mục đích, ý định

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scope

  * kỹ thuật

  bộ chỉ báo

  độ dài

  lĩnh vực

  màn ảnh

  màn hình

  mục tiêu

  phạm vi

  phạm vi (của những yêu cầu bảo vệ)

  quy mô

  tầm

  vùng

  toán & tin:

  dải hợp lệ

  phạm vi, vùng

  cơ khí & công trình:

  khoảng giá trị

  ô tô:

  máy hiện sóng dao động (dao động kỳ)

  vật lý:

  ống kính ngắm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scope

  an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

  a piano has a greater range than the human voice

  the ambit of municipal legislation

  within the compass of this article

  within the scope of an investigation

  outside the reach of the law

  in the political orbit of a world power

  Synonyms: range, reach, orbit, compass, ambit

  Similar:

  setting: the state of the environment in which a situation exists

  you can't do that in a university setting

  Synonyms: background

  telescope: a magnifier of images of distant objects

  oscilloscope: electronic equipment that provides visual images of varying electrical quantities

  Synonyms: cathode-ray oscilloscope, CRO