scope (of a document) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scope (of a document) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scope (of a document) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scope (of a document).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scope (of a document)

    * kỹ thuật

    lĩnh vực sử dụng

    lĩnh vực ứng dụng