scopes trial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scopes trial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scopes trial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scopes trial.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scopes trial

    a highly publicized trial in 1925 when John Thomas Scopes violated a Tennessee state law by teaching evolution in high school; Scopes was prosecuted by William Jennings Bryan and defended by Clarence Darrow; Scopes was convicted but the verdict was later reversed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).