stove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove.

Từ điển Anh Việt

 • stove

  /stouv/

  * danh từ

  cái lò

  nhà kính trồng cây

  lò đồ gốm

  lò sấy

  * ngoại động từ

  trồng (cây) trong nhà kính

  * thời quá khứ & động tính từ quá khứ của stave

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stove

  * kinh tế

  hầm sấy

  lò

  lò sấy

  nhà kính trồng cây

  nước

  trồng (cây) trong nhà kính

  * kỹ thuật

  bếp lò

  bếp sưởi

  lò

  lò đốt

  lò nung

  lò sấy

  lò sưởi

  lò sưởi matit

  lò sưởi than

  cơ khí & công trình:

  lò gió nóng

  xây dựng:

  nhà kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet