stove distillate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove distillate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove distillate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove distillate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stove distillate

    * kỹ thuật

    dầu đun