stovepipe welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stovepipe welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stovepipe welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stovepipe welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stovepipe welding

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự hàn ống khói