stovepipe iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stovepipe iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stovepipe iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stovepipe iron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stovepipe iron

    plate iron that is thinner than tank iron

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).