stovepipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stovepipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stovepipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stovepipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stovepipe

    * kỹ thuật

    ống nung

Từ điển Anh Anh - Wordnet