top hat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top hat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top hat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top hat.

Từ điển Anh Việt

  • top hat

    /'tɔp'hæt/

    * danh từ

    mũ chóp cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet