toponym nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toponym nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toponym giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toponym.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toponym

  * kỹ thuật

  y học:

  tên khu vực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toponym

  Similar:

  place name: the name by which a geographical place is known