top gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí đỉnh lò (luyện kim)