top ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

top ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm top ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của top ice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • top ice

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước đá để rải trên