beaver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beaver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beaver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beaver.

Từ điển Anh Việt

 • beaver

  /'bi:və/

  * danh từ

  (động vật học) con hải ly

  bộ lông hải ly

  mũ làm bằng lông hải ly

  * danh từ

  lưỡi trai (mũ sắt); (sử học) vành cằm (mũ sắt)

  (từ lóng) bộ râu quai nón

  (từ lóng) người râu xồm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beaver

  the soft brown fur of the beaver

  Synonyms: beaver fur

  a full beard

  a movable piece of armor on a medieval helmet used to protect the lower face

  a hat made with the fur of a beaver (or similar material)

  Synonyms: castor

  large semiaquatic rodent with webbed hind feet and a broad flat tail; construct complex dams and underwater lodges

  work hard on something

  Synonyms: beaver away

  Similar:

  oregonian: a native or resident of Oregon

  dress hat: a man's hat with a tall crown; usually covered with silk or with beaver fur

  Synonyms: high hat, opera hat, silk hat, stovepipe, top hat, topper