high hat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

high hat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm high hat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của high hat.

Từ điển Anh Việt

  • high hat

    /'hai'hæt/

    * danh từ

    mũ chỏm cao (của đàn ông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet