highness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

highness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm highness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của highness.

Từ điển Anh Việt

 • highness

  /'hainis/

  * danh từ

  mức cao (thuê giá cả...)

  sự cao quý, sự cao thượng, sự cao cả

  the highness of one's character: đức tính cao cả

  (Highness) hoàng thân, hoàng tử, công chúa; điện hạ

  His Highness

  hoàng thân

  His Royal Highness

  hoàng tử

  Her Royal Highness

  công chúa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • highness

  (Your Highness or His Highness or Her Highness) title used to address a royal person

  the quality of being high or lofty

  Synonyms: loftiness

  Antonyms: lowness

  a high degree (of amount or force etc.)

  responsible for the highness of the rates