loftiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loftiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loftiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loftiness.

Từ điển Anh Việt

 • loftiness

  /'lɔftinis/

  * danh từ

  bề cao, độ cao, chiều cao

  tính kiêu căng, tính kiêu kỳ, tính kiêu ngạo

  tính cao thượng, tính cao quý

Từ điển Anh Anh - Wordnet