high nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

high nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm high giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của high.

Từ điển Anh Việt

 • high

  /hai/

  * tính từ

  cao

  high mountain: núi cao

  high flight: sự bay cao

  high price: giá cao

  high speed: tốc độ cao

  high voice: giọng cao

  to have a high opinion of: đánh giá cao

  cao giá, đắt

  corn is high: lúa gạo đắt

  lớn, trọng; tối cao, cao cấp; thượng, trên

  high road: đường cái

  high crime: trọng tội, tội lớn

  High Court: toà án tối cao

  high antiquity: thượng cổ

  higher mathematics: toán cao cấp

  the higher classes: tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trên

  the higher middle class: tiểu tư sản lớp trên

  cao quý, cao thượng, cao cả

  high thoughts: tư tưởng cao cả

  mạnh, dữ dội, mãnh liệt, giận dữ

  high wind: gió mạnh

  high fever: sốt dữ dội, sốt cao

  high words: lời nói nặng

  sang trọng, xa hoa

  high living: lối sống sang trọng xa hoa

  high feeding: sự ăn uống sang trọng

  kiêu kỳ, kiêu căng, hách dịch

  high look: vẻ kiêu kỳ

  high and mighty: vô cùng kiêu ngạo

  vui vẻ phấn khởi; hăng hái; dũng cảm

  in high spirits: vui vẻ phấn khới, phấn chấn

  high spirit: tinh thần dũng cảm

  cực đoan

  a high Tory: đảng viên Bảo thủ cực đoan (ở Anh)

  hơi có mùi (thối), hơi ôi

  high game: thịt thú săn để đã có hơi có mùi

  high meat: thịt hơi ôi

  đúng giữa; đến lúc

  high noon: đúng giữa trưa

  high summer: đúng giữa mùa hạ

  it's high time to go: đã đến lúc phải đi, không thì muộn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ on) ngà ngà say

  to mount (be on, get on, ride) the high horse

  (xem) horse

  high and dry

  bị mắc cạn (tàu thuỷ)

  (nghĩa bóng) xa rời thực tế, không biết gì đến việc xung quanh (người)

  on the high ropes

  (xem) rope

  the Most High

  Thượng đế

  with a high hand

  (xem) hand

  * phó từ

  cao, ở mức độ cao

  to soar high in the sky: bay vút lên cao trong bầu trời

  to sing high: hát cao giọng

  prices run high: giá cả lên cao

  lớn

  to plwy high: (đánh bài) đánh lớn; đánh những quân bài cao

  mạnh mẽ, dữ dội, mãnh liệt; giận dữ

  the wind blows high: gió thổi mạnh

  words run high: lời lẽ trở nên giận dữ

  sang trọng, xa hoa

  to live high: sống sang trọng xa hoa

  * danh từ

  độ cao; điểm cao

  quân bài cao nhất (đánh ra hay rút được)

  nơi cao, trời cao

  on high: ở trên cao, ở trên trời

 • high

  cao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • high

  * kinh tế

  cao

  cao (giá, cấp)

  giá cao nhất (của chứng khoán)

  giá cực điểm

  mức giá kỷ lục

  * kỹ thuật

  điểm cao

  đỉnh cao

  độ cao

  vùng cao áp

  môi trường:

  nồng độ cao

  hóa học & vật liệu:

  vùng áp cao

  vùng nâng cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • high

  a lofty level or position or degree

  summer temperatures reached an all-time high

  Antonyms: low

  an air mass of higher than normal pressure

  the east coast benefits from a Bermuda high

  a state of sustained elation

  I'm on a permanent high these days

  Antonyms: low spirits

  a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics

  they took drugs to get a high on

  a high place

  they stood on high and observed the countryside

  he doesn't like heights

  Synonyms: heights

  greater than normal in degree or intensity or amount

  a high temperature

  a high price

  the high point of his career

  high risks

  has high hopes

  the river is high

  he has a high opinion of himself

  Antonyms: low

  (literal meaning) being at or having a relatively great or specific elevation or upward extension (sometimes used in combinations like `knee-high')

  a high mountain

  high ceilings

  high buildings

  a high forehead

  a high incline

  a foot high

  Antonyms: low

  used of sounds and voices; high in pitch or frequency

  Synonyms: high-pitched

  Antonyms: low

  happy and excited and energetic

  Synonyms: in high spirits

  slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana)

  Synonyms: mellow

  at a great altitude

  he climbed high on the ladder

  Synonyms: high up

  in or to a high position, amount, or degree

  prices have gone up far too high

  in a rich manner

  he lives high

  Synonyms: richly, luxuriously

  far up toward the source

  he lives high up the river

  Similar:

  senior high school: a public secondary school usually including grades 9 through 12

  he goes to the neighborhood highschool

  Synonyms: senior high, highschool, high school

  high gear: a forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed

  eminent: standing above others in quality or position

  people in high places

  the high priest

  eminent members of the community

  gamey: (used of the smell of meat) smelling spoiled or tainted

  Synonyms: gamy