stovepiped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stovepiped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stovepiped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stovepiped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stovepiped

    of or relating to data stored in separate databases

    stovepiped information

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).