stove poker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove poker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove poker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove poker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stove poker

    Similar:

    poker: fire iron consisting of a metal rod with a handle; used to stir a fire

    Synonyms: fire hook, salamander

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).