stove drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stove drying

    * kỹ thuật

    sấy bằng lò