stove-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • stove-pipe

    /'stouvpaip/

    * danh từ

    ống khói lò