stove heating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stove heating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stove heating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stove heating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stove heating

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sưởi bằng lò