range-left nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

range-left nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm range-left giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của range-left.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • range-left

    * kỹ thuật

    căn trái