twine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twine.

Từ điển Anh Việt

 • twine

  /twain/

  * danh từ

  sợi xe, dây bện

  sự bện, sự quấn lại với nhau; (nghĩa bóng) sự ôm ghi; cái ôm chặt

  (số nhiều) khúc uốn quanh, khúc cuộn

  the twines of a river: khúc uốn quanh của một con sông

  the twines a of snake: khúc cuộn của con rắn

  * ngoại động từ

  xoắn, bện, kết lại

  to twine a thread: xoắn (bện) một sợi chỉ

  to twine flowers into a wreath: kết hoa thành vòng

  (+ about, around) ôm, quấn quanh

  he twined his arms about his mother's neck: nó ôm chặt lấy cổ mẹ

  * nội động từ

  xoắn lại với nhau, bện lại với nhau, kết lại với nhau

  quấn quanh; cuộn lại

  uốn khúc, lượn khúc, quanh co

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • twine

  * kỹ thuật

  dây bện

  quên

  sợi xe

  sự bện

  sự xe

  thước

  hóa học & vật liệu:

  bện xe

  sợi dây nhỏ

  dệt may:

  dây cáp nhỏ

  đường sọc nổi

  nhung kẻ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • twine

  make by twisting together or intertwining

  twine a rope

  Similar:

  string: a lightweight cord

  intertwine: spin,wind, or twist together

  intertwine the ribbons

  Twine the threads into a rope

  intertwined hearts

  Synonyms: entwine, enlace, interlace, lace

  Antonyms: untwine

  wind: arrange or or coil around

  roll your hair around your finger

  Twine the thread around the spool

  She wrapped her arms around the child

  Synonyms: wrap, roll

  Antonyms: unwind

  twist: form into a spiral shape

  The cord is all twisted

  Synonyms: distort

  Antonyms: untwist