twines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twines

    * kinh tế

    lưới đánh cá gần