wrap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrap.

Từ điển Anh Việt

 • wrap

  /ræp/

  * danh từ

  khăn choàng; áo choàng

  evening wrap: áo choàng buổi tối

  mền, chăn

  * ngoại động từ

  bao, bao bọc, bao phủ, gói, quấn

  to wrap a child in a shawl: quấn một đứa bé trong cái khăn choàng

  the mountain top was wrapped in mist: đỉnh núi bị sương mù bao phủ, đỉnh núi ẩn trong sương

  to wrap paper round: quấn giấy quanh

  (nghĩa bóng) bao trùm, bảo phủ

  the affair is wrapped in mystery: bí mật bao trùm lên sự việc ấy

  wrapped in meditation: chìm đắm trong suy tưởng, suy nghĩ trầm ngâm

  * nội động từ

  bọc trong, nằm trong, quấn trong, gói trong

  chồng lên nhau, đè lên nhau

  to wrap about (round)

  quấn, bọc quanh

  to be wrapped up in

  bọc trong, quấn trong

  bị bao trùm trong (màn bí mật...)

  thiết tha với, ràng buộc với; chỉ nghĩ đến

  she is wrapped up in her children: chị ta chỉ nghĩ đến các con

  mind you wrap up well

  nhớ mặc nhiều quần áo ấm vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrap

  * kinh tế

  thế chấp bao trùm

  * kỹ thuật

  bọc

  cuốn

  cuộn

  đóng gói

  gói

  phủ

  quấn

  quấn lại

  xây dựng:

  bao gói

  điện:

  bọc bảo vệ

  dệt may:

  đánh ống lại

  cơ khí & công trình:

  quấn cuộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrap

  cloak that is folded or wrapped around a person

  Synonyms: wrapper

  a sandwich in which the filling is rolled up in a soft tortilla

  arrange or fold as a cover or protection

  wrap the baby before taking her out

  Wrap the present

  Synonyms: wrap up

  Antonyms: unwrap

  crash into so as to coil around

  The teenager wrapped his car around the fire hydrant

  Similar:

  wrapping: the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped

  Synonyms: wrapper

  wind: arrange or or coil around

  roll your hair around your finger

  Twine the thread around the spool

  She wrapped her arms around the child

  Synonyms: roll, twine

  Antonyms: unwind

  envelop: enclose or enfold completely with or as if with a covering

  Fog enveloped the house

  Synonyms: enfold, enwrap, enclose