wrapping material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapping material

    * kinh tế

    vật liệu bao quấn

    * kỹ thuật

    vật liệu bọc