wrapping paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrapping paper

  * kinh tế

  giấy bao bì

  giấy bao gói

  giấy gói hàng

  * kỹ thuật

  giấy bao bì

  giấy bao gói

  giấy bọc

  giấy gói

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrapping paper

  a tough paper used for wrapping