wrapping machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrapping machine

  * kinh tế

  máy cuốn

  máy cuộn

  * kỹ thuật

  máy bao gói

  máy đóng bao

  hóa học & vật liệu:

  máy bọc (đường ống)