wrapping craft paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping craft paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping craft paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping craft paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapping craft paper

    * kỹ thuật

    giấy bao bì

    giấy gói