wrapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping.

Từ điển Anh Việt

 • wrapping

  /'ræpiɳ/

  * danh từ

  sự bọc, sự bao, sự gói, sự quấn; sự dán băng (tờ báo)

  giấy bọc, vải bọc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrapping

  * kinh tế

  vật đổ nát

  xác tàu

  * kỹ thuật

  giấy bọc

  giấy gói

  sự bao bọc

  sự quấn

  sự quấn dây

  sự xuống dòng

  dệt may:

  sự bao

  sự gói

  điện:

  việc bọc bảo vệ

  việc bọc gói

  toán & tin:

  xuống dòng tự động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrapping

  the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped

  Synonyms: wrap, wrapper

  Similar:

  swathe: an enveloping bandage

  wrap: arrange or fold as a cover or protection

  wrap the baby before taking her out

  Wrap the present

  Synonyms: wrap up

  Antonyms: unwrap

  wind: arrange or or coil around

  roll your hair around your finger

  Twine the thread around the spool

  She wrapped her arms around the child

  Synonyms: wrap, roll, twine

  Antonyms: unwind

  envelop: enclose or enfold completely with or as if with a covering

  Fog enveloped the house

  Synonyms: enfold, enwrap, wrap, enclose

  wrap: crash into so as to coil around

  The teenager wrapped his car around the fire hydrant