wrapping table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapping table

    * kinh tế

    bàn bao gói

    bàn đóng gói