wrapping-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapping-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapping-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapping-paper.

Từ điển Anh Việt

  • wrapping-paper

    /'ræpiɳ,peipə/

    * danh từ

    giấy gói