wrapper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapper.

Từ điển Anh Việt

 • wrapper

  /'ræpə/

  * danh từ

  tờ bọc (sách); băng (tờ báo); lá áo (điếu xì gà)

  người bao gói; giấy gói, vải gói

  áo choàng đàn bà (mặc trong nhà)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrapper

  * kỹ thuật

  bao bì

  giấy gói

  vỏ hộp

  hóa học & vật liệu:

  đồ bọc

  xây dựng:

  giấy bọc ngoài

  toán & tin:

  trình bao bọc

  dệt may:

  vải bọc áo ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrapper

  Similar:

  negligee: a loose dressing gown for women

  Synonyms: neglige, peignoir, housecoat

  wrapping: the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped

  Synonyms: wrap

  wrap: cloak that is folded or wrapped around a person