wrapped pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapped pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapped pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapped pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapped pipe

    * kỹ thuật

    ống bọc

    hóa học & vật liệu:

    ống trát ngoài