wrapped joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapped joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapped joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapped joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapped joint

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ nối bọc

    bộ nối kẹp