wrapped up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapped up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapped up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapped up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wrapped up

    Similar:

    bound up: deeply devoted to

    bound up in her teaching

    is wrapped up in his family

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).