wrap connector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrap connector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrap connector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrap connector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrap connector

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ nối bao quanh